Powered by Smartsupp
  • Regulamin

linia-horyzontalna-hemp(1).png


W niniejszym Regulaminie znajdziesz ogólne warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez firmę FG.PL Bartosz Michalski z siedzibą w Lublinie za pośrednictwem serwisu internetowego SzopMania.pl oraz zasady ochrony danych osobowych i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych prowadzonych drogą elektroniczną.


§ 1 Podstawowe definicje


1.1. Dni robocze są to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2. Dostawa jest to czynność polegającą na dostarczeniu klientowi przez Sprzedawcę, korzystając przy tym z pośrednictwa Dostawcy, Towaru szczegółowo określonego w zamówieniu.

1.3. Dostawca oznacza firmę kurierską, z którą Sprzedawca współpracuje w zakresie Dostawy zamówionych przez klienta Towarów.

1.4. Hasło jest to ciąg znaków literowych, cyfrowych i specjalnych generowany automatycznie przez Sklep internetowy podczas procesu Rejestracji klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta panelu obsługi klienta w Sklepie internetowym. Hasło generowane jest przez Sprzedawcę w sposób automatyczny i wysyłane na podany przez klienta podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej.

1.5. Klient jest to podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i aktualnymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży.

1.6. Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.7. Konto klienta jest to indywidualny panel obsługi uruchomiony przez Sprzedawcę dla każdego klienta po dokonaniu przez klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi związanej z prowadzeniem Konta panelu obsługi klienta.

1.8. Login oznacza indywidualną nazwę Konta klienta przez niego ustaloną, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych, wraz z Hasłem wymagany jest do założenia Konta klienta i zalogowania się na stronie Sklepu internetowego. Login podczas procesu logowania do panelu obsługi Konta klienta może być wykorzystywany zamiennie z adresem poczty elektronicznej klienta.

1.9. Przedsiębiorca jest to podmiot nie będący Konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, korzystający ze Sklepu internetowego wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową, w tym prowadzonym lub zakładanym przedsiębiorstwem, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

1.10. Regulamin oznacza prezentowany na tej stronie Regulamin sklepu internetowego SzopMania.pl, będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.11. Rejestracja oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, niezbędną do korzystania przez klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego. W przypadku Sklepu internetowego SzopMania.pl Rejestracja nie jest niezbędna do realizacji zakupu i Dostawy zamówionych przez klienta Towarów.

1.12. Sprzedawca oznacza firmę FG.PL Bartosz Michalski z siedzibą w Lublinie (20-576), ul. Bursztynowa 30A, NIP: 712-251-29-05, REGON: 432739305, będącą właścicielem Sklepu internetowego SzopMania.pl

1.13. Sklep internetowy oznacza ogół stron internetowych znajdujących się pod adresem https://szopmania.pl, gdzie Sprzedawca prowadzi między innymi sprzedaż oferowanych przez siebie Towarów.

1.14. Towar oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

1.15. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między klientem a Sprzedawcą.


§ 2 Postanowienia ogólne


2.1. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców formularzy, logotypów zamieszczanych na stronach Sklepu internetowego, z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celu promocji sprzedawanych Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować jedynie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za wyraźną, pisemną zgodą Sprzedawcy.

2.2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe dla każdego użytkownika korzystającego z popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, różnego rodzaju urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 40, Firefox 36, Opera 28, Safari 5 lub nowsza, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki „cookies” (ciasteczka) oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Sklep internetowy działa w sposób w pełni responsywny, co oznacza, że wygląd Sklepu internetowego dostosowuje się w sposób automatyczny, aby jak najlepiej prezentować się na rozdzielczości ekranu z jakiej korzysta klient.

2.3. Sprzedawca wykorzystuje mechanizm plików "cookies", które to podczas korzystania przez klienta ze Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu internetowego. Co ważne, mechanizm ten w żaden szkodliwy sposób nie wpływa na urządzenia klientów oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tych urządzeniach, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. klient może w każdej chwili wyłączyć mechanizm „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Sprzedawca musi jednak zaznaczyć, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub całkowicie uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.

2.4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym oraz w celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego i prawidłowo działającego konta poczty elektronicznej.

2.5. Zakazane jest udostępnianie przez klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez klienta Sklepu internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

2.6. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz oprogramowanie antywirusowe, czy też dodatkowe programy chroniące tożsamość osób korzystających z Internetu. Sprzedawca nigdy nie zwraca się również do klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła do jego Konta zarejestrowanego w Sklepie internetowym.


§ 3 Rejestracja


3.1. W celu utworzenia bezpłatnego Konta z dostępem do panelu obsługi klienta, klient powinien dokonać Rejestracji.

3.2. Zaznaczyć należy, że Rejestracja Konta nie jest konieczna do prawidłowego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

3.3. W celu dokonania Rejestracji klient powinien podać w formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Sprzedawcę prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz zdefiniowane przez siebie Hasło. Prawidłowo wypełniony formularz klient następnie przesyła drogą elektroniczną do Sprzedawcy klikając na polu "Rejestracja" znajdującym się na stronie formularza rejestracji.

3.4. W niedługim czasie po przesłaniu formularza rejestracyjnego klient otrzyma za pośrednictwem swojego adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu rejestracyjnym informację potwierdzającą rejestrację. W tym momencie zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta klienta, zaś klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta oraz dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

3.5. Rejestrując Konto za pośrednictwem Sklepu internetowego klient poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie formularza rejestracji dobrowolnie potwierdza fakt zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zgadza się z jego postanowieniami.


§ 4 Zamówienia


4.1. Informacje zawarte na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klienta do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży.

4.2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie internetowym bez żadnych ograniczeń czasowych, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, kompletuje swoje zamówienie wybierając Towar z prezentowanej na stronie oferty. Dodanie wybranego Towaru do zamówienia następuje po kliknięciu w miejscu oznaczonym jako "Dodaj do koszyka" znajdującym się pod danym Towarem prezentowanym na stronie Sklepu internetowego.

4.4. Klient po skompletowaniu zamówienia oraz wskazaniu na stronie Koszyka sposobu Dostawy oraz formy płatności, a także dobrowolnej akceptacji Regulaminu może przejść do finalizacji swojego zamówienia. Każdorazowo przed akceptacją zamówienia i wysłaniem go do Sprzedawcy, klient informowany jest o łącznej cenie wybranego Towaru wraz z Dostawą. Co ważne, w Sklepie internetowym SzopMania.pl nie są pobierane żadne inne dodatkowe opłaty poza wyżej wspomnianymi. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia zostaje przesłany do Sprzedawcy po kliknięciu przez klienta na przycisku „Kupuję i płacę”.

4.5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4.6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą jego złożenia.

4.7. Kolejnym etapem po potwierdzeniu złożenia zamówienia jest przyjęcie zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4.5 i z chwilą otrzymania przez klienta tego potwierdzenia zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

4.8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza klientowi warunki jej realizacji, przesyłając stosowne potwierdzenie na adres poczty elektronicznej klienta.

4.9. Wszystkie produkty, które oferujemy naszym klientom są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane.


§ 5 Płatności


5.1. Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie internetowym w sąsiedztwie danego Towaru oznaczają jego ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, które klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których klient będzie poinformowany podczas wyboru sposobu Dostawy w końcowym etapie składania zamówienia.

5.2. Każdy klient ma możliwość zapłaty za swoje zamówienie wykorzystując do tego celu w pełni bezpieczny system szybkich płatności internetowych oferowanych przez Sky-Pay. Bezpieczeństwo oraz obsługę płatności online gwarantuje Autopay S.A. Dostępne metody szybkich, internetowych płatności: ekspresowe przelewy bankowe, BLIK, Google Pay, karty płatnicze i kredytowe (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz wiele innych.

5.3. Zewnętrzny system obsługujący płatności zapewnia klientowi ponad 150 różnego rodzaju wygodnych i w pełni bezpiecznych metod płatności z których klient może skorzystać bez żadnych dodatkowych opłat za przeprowadzoną transakcję.

5.4. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z korzystaniem przez klienta z systemu bezpiecznych płatności elektronicznych Sky-Pay pokrywa Sprzedawca. klient uiszcza jedynie opłatę za zamówione Towary oraz Dostawę.

5.5. Sprzedawca może udostępnić klientowi kod rabatowy służący zmniejszeniu kwoty ceny składanego przez klienta zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji kodu rabatowego zostaną wskazane wraz z przekazaniem klientowi kodu rabatowego.

5.6. Klient akceptuje możliwość otrzymania faktury VAT w formie elektronicznej przesłanej na adres poczty e-mail podany przez klienta podczas składania zamówienia.

5.7. Realizacja zamówienia klienta korzystającego z bezpiecznych płatności internetowych Sky-Pay rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od platformy obsługującej płatności informacji o pozytywnym zakończeniu zrealizowanej przez klienta wpłaty. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności szybkim przelewem, poprzez płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 6 Dostawa


6.1. Sprzedawca realizuje Dostawę zamówionych przez klienta Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów.

6.2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć do klienta Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez żadnych wad.

6.3. Sprzedawca zamieszcza na stronach Sklepu internetowego informację o liczbie Dni roboczych niezbędnych do Dostawy oraz realizacji zamówienia.

6.4. Termin Dostawy oraz realizacji zamówienia wskazany przez Sprzedawcę liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 5.7 Regulaminu.

6.5. Zamówione Towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.6. W dniu wysłania Towaru do klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6.7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

6.8. Klient nie ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Wszystkie zamówienia realizowane są za pomocą wybranej przez klienta formy dostawy.

6.9. Faktura VAT obejmująca dostarczane Towary wysyłana jest do klienta drogą elektroniczną na podany wcześniej adres e-mail.

6.10. W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym podczas składania zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia dogodnego terminu odbioru przesyłki. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z klientem termin oraz koszt ponownej Dostawy.


§ 7 Rękojmia


7.1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

7.2. Jeżeli Towar jest wadliwy, klient ma możliwość:

7.2.1. Złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad lub tę wadę skutecznie usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady zażądać wymiany Towaru na wolny od wad lub zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe, albo wymagałoby to nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia jego roszczeń.

7.2.2. Żądania wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad, albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta nie jest możliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

7.3. Klient, który korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W przypadku klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

7.5. Sprzedawca umożliwia klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38c, 20-601 Lublin, https://www.ihlublin.pl.


§ 8 Reklamacje


8.1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Więcej szczegółowych informacji odnośnie reklamacji można znaleźć na stronie Sklepu internetowego pod adresem: https://szopmania.pl/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje

8.2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez klienta.

8.3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres e-mail podany na stronie kontaktowej. W zgłoszeniu reklamacyjnym klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację i udzieli klientowi odpowiedzi.


§ 9 Gwarancja


9.1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

9.2. W przypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia oraz treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronach Sklepu internetowego.


§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży


10.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania konkretnej przyczyny.

10.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Konsument ma również możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy elektroniczne oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem adresu e-mail, który podany został na stronie kontaktowej Sklepu.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie formularza oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem powyższej strony internetowej.

10.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

10.4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.

10.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym za koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upłynięciem tego terminu.

10.8. W przypadku odstąpienia od Umowy klient będący Konsumentem ponosi jedynie bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru.

10.9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o kosztach zwrotu za pośrednictwem Sklepu internetowego.

10.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 11 Usługi nieodpłatne


11.1. Sprzedawca świadczy na rzecz klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

11.1.1. Prowadzenie Konta panelu obsługi klienta (Strefa klienta).

11.1.2. Newsletter.

11.2. Prezentowane powyżej usługi wskazane w §11 ust. 11.1 świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

11.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru oraz zmiany rodzaju, formy, czasu i sposobu udzielania dostępu do wyżej wymienionych usług, o czym poinformuje klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

11.4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracji w Newsletterze udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu internetowego. Aby skutecznie zarejestrować się w Newsletterze klient powinien również dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracji w Newsletterze, klient otrzymuje niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu stosowne potwierdzenie. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

11.7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych promocjach, produktach lub usługach znajdujących się w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich klientów, którzy dokonali rejestracji w usłudze Newslettera i wyrazili zgodę na otrzymywanie tego typu informacji drogą elektroniczną.

11.8. Każdy Newsletter kierowany do klientów Sklepu internetowego zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „Temat”, pole określające treść przesyłki oraz informację o możliwości oraz sposobie rezygnacji z nieodpłatnej usługi Newslettera.

11.9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej do klienta w ramach usługi Newsletter.

11.10. Usługa prowadzenia Konta panelu Strefy klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu internetowego, umożliwiającego klientowi modyfikację danych udostępnionych podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

11.11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta klienta, może ono zostać usunięte przez Sprzedawcę do 14 dni od zgłoszenia żądania.

11.12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta klienta oraz usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych klientów, naruszenia przez klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, a w szczególności: próby łamania przez klienta zabezpieczeń Sklepu internetowego lub innymi bezprawnymi działaniami. Zablokowanie dostępu do Konta klienta oraz usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca przesyła informację do klienta o zablokowaniu dostępu do jego Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 12 Ochrona danych osobowych


12.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO".

12.2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

12.3. Klient przekazuje dobrowolnie Sprzedawcy swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres Dostawy, dane Płatnika, numer telefonu, login oraz adres poczty elektronicznej, z tym jednak zastrzeżeniem, że brak podania określonych danych podczas Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta klienta.

12.4. Każdy klient, który przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

12.5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta panelu obsługi klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności oraz ustalenia odpowiedzialności klienta.

12.6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem tych danych przez osoby nieupoważnione. Dedykowany serwer na którym przechowywane są dane osobowe klientów Sklepu internetowego znajduje się w ściśle strzeżonym centrum danych spełniającym rygorystyczne wymagania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W skład systemu ochrony wchodzą między innymi następujące elementy:

12.6.1. Strzeżony dostęp do serwerów.

12.6.2. Ograniczony dostęp do pomieszczeń i serwerów wraz z systemem monitoringu.

12.6.3. Serwerownia posiada systemy antywłamaniowe i przeciwpożarowe.

12.6.4. Data Center spełnia kryteria biologiczne.

12.6.5. Zapasowe zasilanie i rozmieszczenie serwerów w różnych miejscach jest gwarancją ich nieprzerwanego działania.

12.7. Sprzedawca przekazuje Dostawcy dane osobowe klienta takie jak imię i nazwisko, adres Dostawy i numer telefonu. Natomiast operatorowi bezpiecznych płatności przekazywane są dane płatnika takie, jak imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Zarówno Dostawcy, jak i operatorowi płatności przekazywane są wyłącznie dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji oraz Dostawy zamówienia.


§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umowy sprzedaży)


13.1. Zarówno klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz poniższych postanowień.

13.2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli klienta.

13.3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas Rejestracji.


§ 14 Postanowienia końcowe


14.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez klienta będącego Przedsiębiorcą.

14.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony Sklepu internetowego.

14.3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

14.4. Sprzedawca informuje klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady związane z tego typu procedurami udostępnione są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje też, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

14.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu internetowego. Sprzedawca poinformuje klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co będzie skutkowało niezwłocznym rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13 Regulaminu.

14.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.