Powered by Smartsupp
  • Polityka prywatności

linia-horyzontalna-hemp(2).png


§ 1 Postanowienia ogólne


1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego jest firma FG.PL Bartosz Michalski z siedzibą w Lublinie. Adres miejsca prowadzenia działalność będący jednocześnie adresem korespondencyjnym: ul. Bursztynowa 30A, 20-576 Lublin – zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego oraz Sprzedawcą.

1.2. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji zawsze były traktowane przez nas priorytetowo, dlatego zależy nam na należytym informowaniu naszych klientów o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Jesteśmy świadomi tego, że każda informacja ma swoją określoną wartość i należy ją chronić w odpowiedni sposób. Mając na uwadze bezpieczeństwo danych naszych klientów, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, ich wykorzystywania oraz pozyskiwania.

1.3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których dane te dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z aktualnym prawem celów oraz niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których te dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia głównego celu ich przetwarzania.

1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, klient, Strona internetowa Sklepu, Towar) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie, który dostępny jest pod adresem: https://szopmania.pl/news/n/67/Regulamin


§ 2 Cel i zakres zbierania danych


2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedawcą i klientem polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Stronę internetową Sklepu lub zawarciu i zrealizowaniu Umowy sprzedaży Towarów oraz ich Dostawy do klienta.

2.1.2. Marketing bezpośredni związany z własnymi produktami i usługami Administratora.

2.1.3. Wyrażenie opinii przez klienta o zawartej Umowie sprzedaży.

2.2. Odbiorcy danych osobowych:

2.2.1. W przypadku klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z Dostawy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej Administrator udostępnia zebrane w formularzu zamówienia dane osobowe klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne do zrealizowania Dostawy, wybranemu przewoźnikowi dostarczającemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.2. W przypadku klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z metody bezpiecznej płatności elektronicznej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

2.2.3. W przypadku klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla wyrażenia opinii, wybranemu podmiotowi obsługującemu system oceny za pomocą ankiet opiniujących.

2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W przypadku klientów nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przez Sprzedawcę Usług elektronicznych w ramach prowadzonego Sklepu internetowego lub zawarcia Umowy sprzedaży Towarów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi elektronicznej lub przed zawarciem Umowy sprzedaży.


§ 3 Polityka cookies i dane eksploatacyjne


3.1. Pliki cookies (ciasteczka) są to informacje występujące w postaci niewielkich plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego Stronę internetową Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci telefonu – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta aktualnie klient odwiedzający Sklep internetowy). Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. na polskojęzycznej stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

3.2. Sprzedawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony internetowej Sklepu w następujących celach:

3.2.1. Identyfikacji klientów jako zalogowanych w Sklepie internetowym i udostępniania informacji o fakcie zalogowania na Stronie internetowej Sklepu.

3.2.2. Zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia prawidłowego Zamówienia.

3.2.3. Zapamiętywania danych wprowadzanych w formularzu zamówienia oraz danych logowania do Sklepu internetowego.

3.2.4. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron wchodzących w skład Sklepu internetowego oraz badania potrzeb klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji klienta.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik ma również możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo (np. czasowo) ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na komputerze. W tym ostatnim przypadku może to jednak mieć znaczący wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego. Przykładem takiego nieprawidłowego działania może być brak możliwości wysłania prawidłowego zamówienia za pośrednictwem formularza.

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep internetowy. Zgodnie z przepisami zgoda taka może być również wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej użytkownika.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale dotyczącym pomocy w przeglądarce internetowej oraz na poniższych stronach popularnych przeglądarek:

3.6. Sprzedawca przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) służące do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, znaczy to, że nie zawierają cech umożliwiających identyfikację osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego. Logi te nie są również w żaden sposób ujawniane osobom trzecim.


§ 4 Podstawa przetwarzania danych


4.1. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych, które są niezbędne do zawarcia prawidłowej Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na Stronie internetowej Sklepu.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest konieczność realizacji umowy, której klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług Administratora lub wyrażenia opinii przez klienta o zawartej Umowie sprzedaży, podstawą takiego przetwarzania jest zgoda klienta.


§ 5 Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania


5.1. klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach panelu obsługi Konta, a także poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pomocą adresu mailowego sklep@szopmania.pl lub pisemnie na podany na stronie adres Administratora.


§ 6 Postanowienia końcowe


6.1. Sklep internetowy może zawierać również odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własną Polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie serwisu SzopMania.pl.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pobraniem danych przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem danych z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Sprzedawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu oraz modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Solidne zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem na własnym serwerze dedykowanym.

6.3.2. Zabezpieczenie wszelkiej transmisji danych odbywającej się za pośrednictwem Sklepu internetowego SzopMania.pl bezpiecznym certyfikatem SSL.

6.3.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu oraz poprawnego i bezpiecznego hasła otrzymanego drogą mailową przez klienta.